6oz bacon-wrapped filet mignon. Price per 6oz bacon-wrapped filet.

6oz Filet Mignon (Bacon Wrapped)

$10.99Price