8oz bacon-wrapped filet mignon. Price per 8oz bacon-wrapped filet.

8oz Filet Mignon (Bacon Wrapped)

$13.99Price